رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Monday, March 20, 2006

سال نو

نرم نرمک می رسد اینک بهار
سال نو به را به همه ی دوستان تبریک عرض می کنم امیدوارم کهسال خوبی را پیش رو داشته باشند.