رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Saturday, February 04, 2006

چند وقتی است که سرم بسیار شلوغ است این پست را هم نوشتم که کرکره را پایین نکشیده باشم.