رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Wednesday, July 12, 2006

مارکوپولو

بالاخره سفرهای کاری من تموم شد. چند وقتی بود _ در حدود پنج شش ماه_ که این سفرهای کاری داشت منو از پا در می اورد این سه چهار ماه اخیر هم توی کیش بودم مشغول ساختن یک مستند درباره ی کیش و چند تیزر تبلیغاتی. واقعا اونقدر فشار کارم زیاد بود که حتا نتونستم میلهامو چک کنم. آب و هواش هم که افتضاح. نمی دونم واقعا ملت به چه ذوقی کیش می رن. تازه بازم نمی دونم این جهنم چی داره که به قول ساکنینش اگه یه مدت توش زندگی کنی دیگه محاله بری اونور. ما که زندگی کردیم تونستیم بیایم این ور.......... اونا رو نمی دونم چه طور از این جهنم دل نمی کنن؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home