رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Sunday, January 15, 2006

به لحاظ اعتقادی

رییس جمهور م.ش.نگ : ما به لحاظ اعتقادی سلاح اتمی نمیسازیم و جنگ افروز نیستیم.
توضیح: ما به لحاظ اعتقادی اصلا نمی خواهیم جهاد کنیم در راه خدا فقط بعضی وقتها از دستمان در می رودو جنگهای صلیبی راه می اندازیم و هزاران نفر مسیحی کافر! را به درک واصل می کنیم.
ما به لحاظ اعتقادی اصلا علاقه ای به گسترش اسلام به ضرب شمشیر اسلام نداریم فقط بعضی وقتها دچار عقده ی خود کوچک بینی می شویم و با خون و خونریزی ایرانیان مجوس و اندلسیان از خدا بی خبر را مسلمان می کنیم. ما اصلا به لحاظ اعتقادی جهاد را بر علیه کافران پسندیده نمی دانیم ولی بعضی وقتها کافران خیلی سرزمینهایشان خوشگل است و حیف است که در دست کافران باشد به همین خاطر گاهی با خونریزی سعی می کنیم این سرزمینها را به دست بیاوریم. تازه ما اصلا به لحاظ اعتقادی دوست نداریم با مسلمانان دیگر جنگ کنیم ولی بعضی وقتها باید سر خلافت هم جنگید آخر چیز خوبیست این ردای خلافت.
خلاصه ما به لحاظ اعتقادی آدم های سر براه و صلح طلبی هستیم.

رییس جمهور م.ش.نگ در مصاحبه ی دیروز خود خیلی از واژه ی قرون وسطی استفاده کردند گمانم برای درک او از اینکه در چه دورانی زندگی می کند نه در دوران صدر اسلام برایش کلاس تاریخ گذاشته اند که دستش بیاید هزار و چهارصد سالی از اسلام می گذرد و البته این کلاس فعلا به قرون وسطی رسیده است و ایشان هم برای اینکه درس پس بدهد به معلمانش و نشان بدهد خوب درسش را فهمیده و تازه هم فهمیده چه خبر بوده آن دوران همه اش از این واژه استفاده می کرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home