رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Monday, January 16, 2006

خوش خبر باشی ای نسیم شمال/ که به ما می رسد زمان وصال
یارم از سفر آمد وشادم کرد بسیار و غمگن که هم چند روز دگر باز بخواهد رفتن و سوختن من.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home