رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Saturday, January 07, 2006

کار مفید

بوش اگه توی کل زندگیش یه کار مفید کرده باشه همینه.
اگر چه بوش دلایل سیاسی خود را دارد ولی اگر کمی به هوش باشیم می توانیم از این طریق خودمان و فرهنگمان را به آمریکایی ها بیشتر بشناسانیم.فکر کنم لالن وقتشه فرهنگستان!! زبان و ادب فارسی دست به کار بشه و در راه انتشار ادب فارسی به ینگه ی دنیا کاری بکنه.

1 Comments:

 • At 2:30 PM, Anonymous مرد پیر said…

  ......« ای مزدا»......
  ...... « ازکردارهای کسی که در پی ازار جهانیان است؛ گزندی به من نخواهد رسید.».......
  ........«و ان کردارهای دشمنانه؛ به خود او باز خواهد گشت» ........
  .......« واو را از زندگی نیک باز خواهد داشت ؛ وزندگی اش را به بدی خواهد کشانید«......
  گزیده ای از گاتها
  oÃQ jo¶ ©°M»nj Rn¼…e pH tIPw

   

Post a Comment

<< Home