رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Friday, January 06, 2006

گوشه نداشته بید! جیگرررررررررر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home