رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Wednesday, January 04, 2006

پرتقال فروش


کوبا، ونزوئلا، بولیوی
کاسترو، چاوز، مورالس
سوسیالیزم

اسلام
جمهوری اسلامی ایران
احمدی نژاد
پیدا کنید پرتقال فروش را؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home