رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Sunday, December 18, 2005

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
این را همین اول بنویسم که اگر می خواند پیامی بفرستد.
چند روز پیش که اینجا زلزله آمده بود مادربزرگم با لهجه ی کرمانشاهی بسیار قشنگی عوامل زلزله را برای من شرح می داد می گفت:" روله جان می گن ئی زمین رو شاخ یه گاویه وختی گاوگه خسته می شه سرشه تکان می ده زمینم خو با سرش تکان مُخوره ئیجوری زلزله دُرُس می شه." بنده ی خدا اطلاعاتش از زمان ارسطو به این ور آپدیت نشده بود . نا خودآگاه به یاد رییس جمهور به قول نبوی مشنگ مملکت افتادم که ایشان هم مدتهاست که اطلاعاتش آپدیت نشده و هنوز فکر می کند صدر اسلام است که پیغمبر با یهودیان مدینه می جنگید. خوب دست خودش هم نیست بچه ام مریض است باید ببریمش بستریش کنیم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home