رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Saturday, December 31, 2005

کتاباین دیگه شاهکاره!
امروز از جلوی نمایندگی انتشارات تیمورزاده در کرج(خیابان طالقانی جنب پارک شرافت)می گذشتم که چشمم خورد به این تابلو :" فروش وزنی کتاب" خیلی متاسف شدم که در مملکتی زندگی می کنم که کتاب در آن مانند سبزی کیلویی به فروش می رسه . اونم انتشاراتی مانند تیمور زاده که متابهای تخصصی پزشکی را چاپ می کنه نمی دونم دیگه چی باید گفت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home