رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Tuesday, December 20, 2005

شبکه ی صبا

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد
فردا شب شبکه ی ماهواره ای آقای کروبی به نام صبا روی آنتن می رود. به آقای کروبی و همه ی دست اندر کاران این شبکه تبریک می گویم و از خدا آرزوی توفیق برایشان دارم.
Hotbird
Frea.11747 Horizontal
27/500 mbs
Fec 3/4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home