رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Saturday, December 10, 2005

خط یار

برید باد صبا دوشم آگهی آورد
بعد از تقریبا دو ماه امروز نامه ی دلبر جانان من رسید.
خاتون ! دلشاد باشی که دلشادم کردی.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home