رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Thursday, December 01, 2005

چراغ

چراغ داری اگر
راه را گم کرده ایم
حالا بیا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home