رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Tuesday, November 15, 2005

کفر و ایمان


آقای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به نقل از یکی از مراجع قم گفت:" تیزهوشان عموماً بی دین هستند."
نتیجه گیری اخلاقی یک: کسانی که دین دارند عموماً آدمهای منگول بوده و از ضریب هوشی ای در حدود هویج برخوردارند و بالنتیجه هر کس که دین بیشتری دارد کودنتر است و از این نتیجه می شود که مراجع تقلید که بسیار دیندارند تقریباً ضریب هوشی به اندازه ی شلغم پخته دارند و کسی که کودن است شرعاً جایزالتقلید نیست البته به پارادکس راسل می رسیم که این نتیجه گیری را یک مرجع تقلید کرده اند!!!!! دیگر اینکه مثلاً مرلین منسون آخر تیزهوش است و گوی سبقت را در عقل از کسانی همچون انشتین و سایر دانشمندان ربوده است.
نتیجه گیری اخلاقی دو: اصولاً هر کس که ذره ای عقل داشته باشد دنبال دین نمی رود نتیجه اینکه لنین خیلی کارش درست بوده!! ولی البته تظاهر به دین داری که نیازی به داشتن عقل ندارد انگار بسیار هم خوب است ولی باز با پارادکس برخوردم که اینها که تظاهر می کننند آیا عقل دارند یا نه ؟ اگر داند که چرا دینداری؟ اگر ندارند که چطور بهترین راه چاپیدن را بلدند؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home