رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Sunday, November 06, 2005

نام

در اندیشه بودم که نام این بلاگ را چه بگذارم؟ که چشمم خورد به دیوان خواجه ی شیراز . گفتم تفالی بزنم به دیوان خواجه هر چه آمد نام این بلاگ را از آن انتخاب کنم. صلواتی فرستادم و دیوان را برداشتم باز کردم این آمد:" رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟" دیدم خواجه هم می داند که مرا با مصلحت بینی کاری نیست بر خلاف کسانی که تا نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری را دیدند مثل آفتاب پرست رنگ عوض کردند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home